cross out
strzelnica jelenia góra

Polityka prywatności

WPROWADZENIE

 Pragniemy Cię zapewnić, że należytą ochronę danych osobowych traktujemy jako jeden z najważniejszych aspektów prowadzonej działalności gospodarczej. Naszym celem jest bieżące i należyte informowanie o sprawach związanych z operacjami wykonywanymi przez nas na danych osobowych. W niniejszej Polityce Prywatności postaramy się szczegółowo przedstawić wszelkie sytuacje, w których gromadzimy informacje o Tobie. Wskażemy cel i podstawę prawną przetwarzania, zakres zbieranych danych jak również poinformujemy Cię o okresie, przez jaki te dane osobowe będą przez nas przetwarzane. Dodatkowo postaramy się wskazać i omówić wszystkie prawa, które Tobie w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują. Pamiętaj, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się zawsze z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, zarówno tych krajowych, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej (w tym RODO).

 

DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE - DEFINICJE

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Danymi osobowymi będą zatem zarówno takie dane, które pozwalają nam na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są, przy pewnym nakładzie kosztów, czasu, i działań, zwłaszcza przy wykorzystaniu łatwo osiągalnych, i powszechnie dostępnych źródeł, wystarczające do jej ustalenia. Zatem danymi osobowymi nie są pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. imię, kraj zamieszkania, wysokość wynagrodzenia. Informacja te będą jednak stanowić dane osobowe wówczas, gdy zostaną zestawione z innymi dodatkowymi informacjami, które w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby (np. imieniem i nazwiskiem, numerem PESEL itp.). Natomiast pod pojęciem przetwarzania danych osobowych kryją się praktycznie wszelkie możliwe czynności wykonywane na danych osobowych niezależnie od tego, czy są dokonywane w sposób zautomatyzowany czy nie. Zatem przetwarzaniem danych osobowych będzie m. in. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie czy niszczenie danych.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH

Administratorem danych opisanych w niniejszej Polityce Prywatności jest Paweł Tuła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAWEŁ TUŁA  ul. Staffa 7/1 58-500 Jelenia Góra.

 

JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe zawsze w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie unijne dot. ochrony danych osobowych – RODO. Zapewniamy przejrzystość przetwarzania Twoich danych osobowych, m. in. poprzez informowanie Cię o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania (np. przy dokonywaniu rezerwacji). Kładziemy nacisk również na to, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. Dostęp do Twoich danych posiadają jedynie osoby przez nas do tego upoważnione i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dodatkowo wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i poufność Twoich danych. Gdyby jednak pomimo stosowanych przez nas środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony Twoich danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), poinformujemy o takim zdarzeniu stosowne organy oraz Ciebie w sposób zgodny z przepisami.
 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Najczęstszą podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest przesłanka realizacji umowy lub działań podejmowanych przez Ciebie przed zawarciem umowy. Innymi słowy, przetwarzamy Twoje dane w niezbędnym zakresie ze względu na to, że np. dokonałeś rezerwacji usługi z wykorzystaniem sytemu rezerwacyjnego. Sporadycznie przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na fakt, iż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. I tak np. dane zawarte w dokumentach sprzedażowych (np. fakturze VAT), są przez nas przetwarzane ze względu na to, iż przepis prawa nakazuje dokumentowanie w określony sposób sprzedaży, wskazuje zakres danych, który na tego typu dokumencie musi się znajdować oraz precyzuje czas, przez jaki te dane jesteśmy zobligowani do przechowywania. Mogą się również zdarzyć sytuację, w których dokonujemy lub będziemy dokonywać przetwarzania Twoich danych osobowy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Pamiętaj, że każdorazowo, wyraźnie cię o udzielenie takiej zgody zapytamy. Taka zapytanie o wyrażenie zgody przedstawione będzie w sposób pozwalający odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. 

 

 W JAKIM CELU I W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE

Co do zasady nie udostępniamy Twoich danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, które mogłyby te dane wykorzystywać do własnych celów – bez Twojej wyraźnej zgody. Wyjątkiem od powyższej reguły jest udostępnianie niektórych Twoich danych osobowych uprawnionym (i) organom Państwowym (w tym urzędom), działającym na podstawie i w ramach obowiązujących przepisów prawa, (ii) bankom, które otrzymują od nas dane związane z dokonywanymi transakcjami finansowymi. Dzielimy się twoimi danymi osobowymi z podmiotami trzecimi, które realizują dla nas określone usługi. Wśród takich usługodawców w szczególności wyróżnić możemy: operatorów technicznych, w tym firmy informatyczne, którzy dla nas zarządzają, hostują i serwisują infrastrukturę techniczno-informatyczną. Pragniemy Cię jednak zapewnić, że usługodawcy ci zostali przez nas odpowiednio wybrani i zobowiązani, na mocy odpowiednich umów, do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych i w ściśle określonym przez nas celu. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym różni się znacznie od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu będziemy przekazywać Twoje dane poza EOG tylko wtedy, gdy będzie to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: (i) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu, do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych, (ii) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, (iii) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, (iv) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Privacy Shield zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. 

 

 JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH

 Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby realizować Ci przysługujące na mocy RODO, prawa, tj.: prawa do cofnięcia zgody prawa dostępu do danych osobowych prawa do sprostowania danych prawa do usunięcia danych prawa do ograniczenia przetwarzania prawa do przenoszenia danych prawa do sprzeciwu prawa do niepodlegania decyzjom opartym wyłączenie na zautomatyzowanym przetwarzaniu   Prawo do cofnięcia zgody Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody, tzn., że nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie powinno nieść za sobą żadnych konsekwencji, jednakże może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które świadczyliśmy na podstawie udzielonej zgody. Prawo dostępu do danych Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo: uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; uzyskać dostęp do swoich danych osobowych. Poprzez dostęp dodanych należy rozumieć np. uzyskanie kopii wszystkich Twoich danych osobowych, przez nas przetwarzanych. Prawo do sprostowania danych Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych danych osobowych.

 Dodatkowo, pragniemy Cię poinformować, iż będziemy się starać usuwać wszelkie ewentualne niezgodności lub błędy w przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli okażą się niekompletne. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) Masz ma prawo do żądania usunięcia przez nas wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych, a my jesteśmy zobligowani do ich usunięcia w sytuacji, w której zachodzi jedna z niżej opisanych okoliczności: Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celu, w których zostały zebrane lub były przetwarzane. Takim celem jest między innymi przechowywanie danych przez okres, w którym możesz wystąpić do nas z roszczeniem, czy przez okres, w którym istnieje obowiązek wypływający wprost z przepisów prawa dotyczący przechowywania Twoich danych związanych z dowodami kasowymi, czyli m. in. z fakturami czy rachunkami. Co do zasady przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres 6 lat od momentu ich pozyskania. Dopiero po tym okresie dane mogą zostać przez nas samych lub na Twoje żądanie usunięte. Jeżeli uważasz, że ustał cel przetwarzania Twoich danych, możesz żądać ich usunięcia. Wycofałeś udzieloną uprzednio zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o tą zgodę. W większości przypadków przetwarzamy Twoje dane osobowe ze względu na łączącą nas umowę. Jednakże, jeżeli zdarzy się, że będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie udzielonej przez ciebie zgody, to po jej wycofaniu będziesz mógł również żądać usunięcia tych danych, które podałeś w trakcie jej udzielania. Wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. W każdej chwili możesz wnieść stosowny sprzeciw. O tym szerzej przy prawie do sprzeciwu. Jeżeli wniosłeś sprzeciw, możesz również żądać usunięcia danych. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Postępowanie zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych stanowi dla nas najwyższy priorytet. Jeżeli jednak uważasz, ze przetwarzamy Twoje dane osobowe niegodnie z prawem, zawsze możesz wnieść żądanie usunięcia takich danych, wskazując na to, jakie przepisy naruszyliśmy, lub w jaki sposób przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem. Będzie to dla nas kluczowa informacja, umożliwiająca nam skorygowanie ewentualnych błędów w przyszłości. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, nie będziemy mogli wykonywać na twoich danych osobowych żadnych czynności, za wyjątkiem ich przechowywania. Możesz żądać ograniczenia przetwarzanie w następujących przypadkach: gdy kwestionujesz prawidłowość Swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich przetwarzanie na czas niezbędny do weryfikacji prawidłowości Twoich danych. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem - a Ty zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich przetwarzania. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na Twoją szczególną sytuację, ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które my realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.   Prawo do przenoszenia danych Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś i które przetwarzamy w systemach informatycznych a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku zapisanego w jednym z powszechnie używanych formatów, nadającym się do odczytu maszynowego m. in. csv lub xml. Zastosowanie takiego formatu winno umożliwić przesłanie danych do innego administratora danych osobowych. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, na cele związane z marketingiem bezpośrednim naszych produktów i usług. Sprzeciw nie skutkuje usunięciem danym, a jedynie zaprzestaniem ich wykorzystywania przez nas w celach marketingowych. Możesz również w dowolnym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie. Prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniuMasz również prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Poprzez skutki prawne, o których mowa powyżej należy rozumieć powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego np. umowy. Zatem takim profilowaniem może być np. przyznanie, bądź odmowa przyznania kredytu, zastosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa, automatyczne odłączenie numeru telefonu na skutek nie zapłacenia rachunku telefonicznego w terminie itp. Pragniemy Cię poinformować, że w kwestii Twoich danych osobowych, nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w związku z czym nie widzimy podstaw, do wniesienia tego żądania. Jeżeli jednakże nie zgadzasz się z naszym zdaniem, zawsze możesz wnieść stosowne żądanie.

 

W JAKIM CZASIE SPEŁNIMY TWOJE ŻĄDANIE

 Jeżeli występujesz do nas z jednym z powyższych żądań kontaktując się z nami telefonicznie bądź na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej, to o spełnieniu albo odmowie spełnienia żądania poinformujemy cię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od momentu otrzymania żądania. W przypadku, gdyby okazało się, iż z uwagi na skomplikowany charakter Twojego żądania lub liczbę żądań, nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 Niniejsza Polityka Prywatności podlega systematycznej weryfikacji i jej treść może być zmieniana w szczególności w sytuacji zmiany przepisów prawa, nowych wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych lub pojawienia się branżowych kodeksów dobrych praktyk.

 

 W JAKICH SYTUACJACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE DOKONANIE REZERWACJI USŁUGI

Jeżeli korzystasz z formularza rezerwacyjnego, bądź będziesz dokonywał rezerwacji telefonicznie bądź e-mailowo, zostaniesz poproszony o podanie określonych danych, w szczególności takich jak Twoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. Pamiętaj, że dane podajesz dobrowolnie, aczkolwiek niepodanie określonych danych, może skutkować brakiem możliwości dokonania rezerwacji usługi. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać przez okres jednego roku od momentu dokonania rezerwacji.

 ZBIERANIE DANYCH W INNYCH PRZYPADKACH

 W związku z prowadzoną działalnością możemy zbierać Twoje dane osobowe także w innych przypadkach – np. poprzez budowanie i wykorzystywanie trwałych wzajemnych kontaktów biznesowych (networking) podczas spotkań biznesowych, na wydarzeniach branżowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

Zobacz na mapie

Naciśnij i sprawdź dojazd

© 2024 PT Outdoor Shooting Experience - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : Rentlab