cross out
strzelnica jelenia góra

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI USŁUGI W OUTDOOR SHOOTING EXPERIENCE „Paweł Tuła”

Postanowienia niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) określają warunki dokonywania przez osoby fizyczne oraz prawne (dalej”Klient”) rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji oraz postępowań reklamacyjnych w firmie PAWEŁ TUŁA , zarządzaną przez Pawła Tułę , prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Paweł Tuła ul. Staffa 7/1 58-500 Jelenia Góra NIP: 666-203-08-42 REGON: 383689520

I. DOKONANIE REZERWACJI

Przed dokonaniem rezerwacji telefonicznej bądź za pomocą poczty elektronicznej należy zapytać
o dostępność usługi w wybranym terminie.
Zapytanie o dostępność polega na wskazaniu interesującego terminu i rodzaju usługi oraz ilości
osób.
Rezerwacji dokonać można:
- telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu wskazany na stronie internetowej,
- za pomoczą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na podany na stronie internetowej adres poczty elektronicznej, bądź
- korzystając z systemu rezerwacyjnego online, dostępnego m. in. na stronie internetowej www.paweltula.pl
Dokonując rezerwacji należy podać następujące informacje:
- terminu usługi
- liczby osób
- dane kontaktowe (numer telefonu bądź adres e-mail)
- chęci otrzymania faktury VAT oraz padania danych niezbędnych do jej wystawienia.
Każda dokonana rezerwacja telefoniczna lub e-mailowa, dla swej skuteczności wymaga potwierdzenia przez Usługodawcę.
Poprzez potwierdzenie rezerwacji należy rozumieć:
- wysłanie przez Usługodawcę wiadomość e-mail, lub
- informację udzieloną telefonicznie, wskazującą na fakt dokonania rezerwacji.
Po dokonaniu rezerwacji należy opłacić zadatek w wysokości 50% wartości usługi. Za moment
wpłaty zadatku przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
Wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego Usługodawcy wskazany w potwierdzeniu
rezerwacji.
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko (nazwę firmy), osoby na którą została dokonana rezerwacja wraz z terminem usługi.
Klient zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty za usługę po jej przeprowadzeniu
W przypadku braku wpłaty zadatku w określonym w pkt I ust. 7 niniejszego regulaminu terminie, rezerwację uznaje się za anulowaną.
Dokonanie rezerwacji stanowi potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

II. ZMIANA REZERWACJI I JEJ TERMINU ORAZ ODWOŁANIE REZERWACJI

Zmiana rezerwacji, zmiana terminu rezerwacji oraz odwołanie rezerwacji może nastąpić
telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.
Zmiana rezerwacji jak również i zmiana terminu rezerwacji jest każdorazowo uznaniową decyzją
Usługodawcy.
Zmiana terminu rezerwacji może nastąpić wyłączenie wtedy gdy w nowo proponowanym przez Klienta terminie, Usługodawca dysponuje wolnym terminem.
Zmiana terminu rezerwacji dokonana na więcej niż 7 dni przed planowanym pierwotnym terminem usługi nie podlega dodatkowej opłacie.
W przypadku zmiany terminu rezerwacji na mniej niż 7 dni przed planowanym pierwotnym terminem usługi, Usługodawca jest uprawniony do żądania zapłaty kwoty 50 zł tytułem opłaty za zmianę rezerwacji.
W przypadku braku wyrażenia zgody przez Usługodawcę na zmianę rezerwacji bądź jej terminu, Klient wciąż uprawniony jest do wykorzystania usługi zgodnie z dokonaną i zadatkowaną rezerwacją.
W przypadku odwołania rezerwacji przez Klienta, zadatek nie podlega zwrotowi.

III. REKLAMACJE

Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny uprawniającej go do jej złożenia.
Poprzez reklamację należy rozumieć wszelkie wnioski, skargi, zażalenia skierowane do Usługodawcy.
Reklamacja winna zostać złożona pisemnie oraz zawierać imię i nazwisko zgłaszającego reklamację Klienta, jego dane teleadresowe, szczegóły rezerwacji (usługi), jak również powinna przedstawiać sytuację podlegającą reklamacji i szczegółowo określać żądanie Klienta.
Reklamacja zostanie rozpoznana przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Usługodawca poinformuje Klienta o swojej decyzji w sprawie zgłoszonej reklamacji w formie pisemnej lub za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji usługi na rzecz Klienta zgodnie z zawartą umową w przypadku zaistnienia siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności niezależnych od żadnej ze stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub też innych sytuacji wyjątkowych.
Prawem właściwym dla ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Klientem a Usługodawcą jest prawo polskie.
W przypadku powstania sporu, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia jest właściwy dla siedziby Usługodawcy.
Wszelkie zmiany Regulaminu będą dokonywane poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.paweltula.pl.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyn jego zmiany.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych poddanych przez Klientaw toku dokonywania rezerwacji jest Paweł Tuła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAWEŁ TUŁA ul. Staffa 7/1 58-500 Jelenia Góra NIP: 666-203-08-42 REGON: 383689520
Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu dokonania i realizacji rezerwacji na podstawie przesłanki realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku „RODO”) a w przypadku wyrażenia stosownej zgody także w celach marketingowych tj. m. in. informowania o nowych promocjach i ofertach na podstawie przesłanki udzielonej przez Klienta zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).
Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania rezerwacji bądź uzyskiwania informacji marketingowych.
Dane przetwarzane będą przez rok od momentu realizacji rezerwacji a w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu bądź usunięcia danych.
Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, jak również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
Klient posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.
Ponadto Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W każdej chwili Klient może wycofać udzieloną zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane, mogą być udostępniane następującym podmiotom: organom publicznym w związku z istniejącym obowiązkiem prawnym, firmom informatycznym - operatorom systemów rezerwacyjnych.

Zobacz na mapie

Naciśnij i sprawdź dojazd

© 2024 PT Outdoor Shooting Experience - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : Rentlab